מחקר

הנכם מוזמנים לעיין בעמוד הפרסומים המחקריים של המכון:

http://www.csri.org.il/?page_id=240

 
בשנים האחרונות, מתרחב הדיון בהיבטים המשפטיים של האחריות התאגידית, וזאת על אף שהתחום נתפס על-פי רוב, בעיקר בעיני אנשי התאגידים, כמצוי בתחום הוולונטרי, מעבר לציות לחוק (beyond compliance). על פי גישה זו, מהווה תחום האחריות התאגידית קריאה לתאגידים להפנמת נורמות התנהגות המתבססות על ערכים מוסריים החורגים מתפיסות השוק הקלאסיות של רווח והפסד, שהן רחבות יותר מאלה שהחוק מטיל על תאגידים. הקמת המכון לאחריות תאגידית דווקא בבית-הספר למשפטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מבטאת עמדה תובענית יותר, הסבורה כי אחריות חברתית של תאגידים איננה עניין וולונטארי גרידא, אלא יש לה גם נפקויות משפטיות חשובות.